13/01/2021 13/01/2021 Διαβάστε το ψήφισμα που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν για την κοίμηση του Αρχόντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδώρου:  Ἐπὶτῷ ἀκούσματι τῆς θλιβερᾶς ἀναγγελίας τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου πλέον Χαριλάου Ταλιαδώρου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸΔιοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἑρμηνεῦοντὰαἰσθήματα καὶ ἁπάντων τῶν μελῶν αὐτοῦ, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην ὅπως δημοσίᾳ ἐκφράσῃ τὴν βαθυτάτην...
13 Ιανουαρίου, 2021 - 15:54
Τελευταία ενημέρωση: 13/01/2021 - 15:39

Ψήφισμα Συνδέσμου Mουσικοφίλων Πέραν για τον Χ. Ταλιαδώρο

Διαδώστε:
Ψήφισμα Συνδέσμου Mουσικοφίλων Πέραν για τον Χ. Ταλιαδώρο

Διαβάστε το ψήφισμα που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν για την κοίμηση του Αρχόντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδώρου: 

Ἐπὶτῷ ἀκούσματι τῆς θλιβερᾶς ἀναγγελίας τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου πλέον Χαριλάου Ταλιαδώρου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸΔιοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἑρμηνεῦοντὰαἰσθήματα καὶ ἁπάντων τῶν μελῶν αὐτοῦ, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην ὅπως δημοσίᾳ ἐκφράσῃ τὴν βαθυτάτην αὐτοῦ συγκίνησιν καὶ λύπην, ἐπὶ τῇ μείζονι ταύτῃ ἀπωλείᾳ.
Γνωστὴ τυγχάνει ἡ σχέσις τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνγένει, ἐφόσον οὗτος ἀνῆκεν ἐπὶ δεκαετίας ἱεροψαλτικῶς, καὶ δὴ ὡς ἐμβληματικὴ φυσιογνωμία, εἰς τοὺς ἐνεργοὺς θιασώτας τῆς πατρῴας ἡμῶν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ὡς αὕτη θεραπεύεται ἔτι ἐν τῇ Πόλει.

Εἶχε τὴν εὐτυχίαν νὰ δεχθῇ τὴν καταλυτικὴν ἱεροψαλτικὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου καὶ ἱδρυτοῦ τοῦ γεραροῦ ἡμῶν σωματείου, Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἐνῷ συνεδέετο μετὰ δεσμῶν σεβασμοῦ μετὰ τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασυβούλου Στανίτσα, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἄρχοντος πρῴην Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη.

Ἐπισημαίνονται ὡσαύτως αἱ ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς τὴν Βασιλεύουσαν, καθ’ ἃς ἐκόσμισεν διὰ τῆς ἱεροψαλτικῆς τέχνης καὶ ἀποδόσεώς του ἱερὰ ἀναλόγια τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Διὸ καὶ ὁμοφώνως καὶ ὁμοψύχως τὸ Διοικητικὸν ἡμῶν Συμβούλιον ἐκφράζει διὰ τοῦ παρόντος τὰ εἰλικρινῆ αὐτοῦ συλλυπητήρια τοῖς τετεθλιμένοις οἰκείοις τοῦ θανόντος πολυτιμήτου καὶ πολυσεβάστου Ἄρχοντος καὶ διδασκάλου καὶ τοῖς πολυαρίθμοις μαθηταῖς αὐτοῦ ἐν τῇ τέχνῃ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὡς καὶτοῖς συναδέλφοις ἱεροψάλταις τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς εὐρυτέρας Βορείου Ἑλλάδος, τὰ μάλα ἐπηρεασθεῖσι καὶ ὠφεληθεῖσιν ἐκτῆς ἐν γένει προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ εὐεργετικῆς παρουσίας, καὶ εὔχεται προσευχητικῶς ὅπως «ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶμ ἀνυμνούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶμ δοξολογούμενος» Κύριος τῆς δόξης κατατάξῃ τὴν μακαρίαν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Δικαίων.
Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία καὶ ἄληστος.

Ἐν Πέραν, τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2021.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων