05/03/2021 05/03/2021 Εγκύκλιο σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε η Ιερά Σύνοδος, με την οποία ενημερώνει σχετικά για τα νέα μέτρα που ισχύουν έως και τις έξι το πρωί της 16ης Μαρτίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ισχύουσα Κοινη Υπουργική Απόφαση υπάρχει η πρόβλεψη για μετακίνηση ειδικά για...
05 Μαρτίου, 2021 - 8:36
Τελευταία ενημέρωση: 05/03/2021 - 8:02

Ποιος είναι ο Κωδικός Μετακίνησης για ατομική προσευχή

Διαδώστε:
Ποιος είναι ο Κωδικός Μετακίνησης για ατομική προσευχή

Εγκύκλιο σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε η Ιερά Σύνοδος, με την οποία ενημερώνει σχετικά για τα νέα μέτρα που ισχύουν έως και τις έξι το πρωί της 16ης Μαρτίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ισχύουσα Κοινη Υπουργική Απόφαση υπάρχει η πρόβλεψη για μετακίνηση ειδικά για ατομική προσευχή ή για παρουσία στην Εκκλησία, σε αντίθεση με παλαιότερες ΚΥΑ όπου η προσκύνηση έπρεπε να γίνεται στο πλαίσιο άλλης μετακίνησης.
Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι «στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης» επιτρέπεται η προσέλευσις των πιστών διά προσκύνημα και κατ’ ιδίαν προσευχήν, μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών, τηρουμένων των αναλογιών και με ταυτόχρονη παρουσία εντός του Ιερού Ναού έως εννέα (9) πιστών. Ο κάθε πιστός θα πρέπει συμπληρώνει τη σχετική βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωσις τύπου Β´ forma.gov.gr) ή να αποστέλλει sms στο 13033 αναγράφοντας τον αριθμό 5.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 25489/Θ1/4.3.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐδημοσιεύθη (Φ.Ε.Κ. Β’ 843/3.3.2021) ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», ἡ ὁποία καί διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Συμφώνως πρός τά διαλαμβανόμενα ἐν τῇ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐπιτρέπεται ἤ δέν ἐπιτρέπεται, ἀναλόγως τοῦ ἐπιπέδου ἐπιδημιολογικῆς ἐπιβαρύνσεως εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται ὁ Δῆμος ἤ ἡ Περιφερειακή Ἑνότης ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς ἑξῆς:

α) Ἐπίπεδον ηὐξημένου κινδύνου: Εἷς (1) πιστός ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρισκομένων πιστῶν τούς ἐννέα (9).

β) Ἐπίπεδον πολύ ηὐξημένου κινδύνου: Τέλεσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», ἄνευ τῆς παρουσίας πιστῶν. Ὅσον ἀφορᾷ «στις κηδείες και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 10061 τοῦ ὡς ἄνω Φ.Ε.Κ.) ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία ἑνός (1) πιστοῦ ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρισκομένων πιστῶν τούς ἐννέα (9). Ἐπί πλέον, ἐπιτρέπεται «στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης» (Παράρτημα Κ.Υ.Α. σελ. 10061 τοῦ ὡς ἄνω Φ.Ε.Κ.) ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν διά προσκύνημα καί κατ᾿ ἰδίαν προσευχήν, μετά τό πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, τηρουμένων τῶν ὡς ἄνω ἀναλογιῶν καί μέ ταυτόχρονον παρουσίαν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἕως ἐννέα (9) πιστῶν, συμπληρωθείσης ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου τῆς σχετικῆς βεβαιώσεως κινήσεως (Βεβαίωσις τύπου Β´ forma.gov.gr) καί σημειωθείσης τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως ἤ ἀποσταλείσης τῆς ὡς ἄνω ὑπ᾿ ἀριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως διά τηλεπικοινωνιακοῦ μηνύματος (sms) εἰς τόν εἰδικόν ἀριθμόν 13033.

Κατά τόν ὑπολογισμόν τῶν ὡς ἄνω προσώπων, συμφώνως πρός ὅσα ὁρίζονται εἰς τήν Κ.Υ.Α. (ἄρθρον 1, παρ. 2), ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλται, νεωκόροι, ἐπίτροποι κ.λπ.).

Ἐν κατακλεῖδι, τονίζομεν τήν ἀνάγκην διά τήν μελέτην τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., εἰς τήν ὁποίαν περιλαμβάνονται μέτρα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ἱδρυμάτων, τάς μετακινήσεις ἐργαζομένων, τήν πιστοποίησιν παραβάσεων κ.ἄ.

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων