09/07/2020 09/07/2020 Εως τις 21 Αυγούστου παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τις εκκλησίες εν μέσω πανδημίας, σύμφωνα με την νέα (την ένατη κατά σειρά) Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε αργά χθες. Σήμερα επίσης, συνεδριάζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος Σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΙΣ, η οποία είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που συνέρχεται μήνα...
09 Ιουλίου, 2020 - 8:14
Τελευταία ενημέρωση: 09/07/2020 - 7:52

Συνεδριάζει η ΔΙΣ- Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Διαδώστε:
Συνεδριάζει η ΔΙΣ- Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Εως τις 21 Αυγούστου παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τις εκκλησίες εν μέσω πανδημίας, σύμφωνα με την νέα (την ένατη κατά σειρά) Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε αργά χθες. Σήμερα επίσης, συνεδριάζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΙΣ, η οποία είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που συνέρχεται μήνα Ιούλιο, θα ασχοληθεί με την επικείμενη συνεδρίαση της «Επιτροπής για τη Μελέτη και Επίλυση θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδος».

Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε τον Μάιο του 2011 με απόφαση του τότε πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου (ΦΕΚ 963 Β- 23/05/2011). Στην επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι της Εκκλησίας αλλά και μέλη της κυβέρνησης.

Αναφορικά με την νέα ΚΥΑ

Η νέα ΚΥΑ επεκτείνει επί της ουσίας την προηγούμενη απόφαση, η ισχύς της οποίας λήγει σήμερα, χωρίς να προχωρεί σε καμία μεταβολή, όπως είχε ήδη γράψει το Πρακτορείο Ορθοδοξία.
Υπενθυμίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου λατρείας, είναι ένας άνθρωπος ανά πέντε (5) τ.μ. επιφάνειας, με ελάχιστη απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό.

Ποιοι μετέχουν στην κοινή επιτροπή Πολιτείας – Εκκλησίας
Σύμφωνα με την τότε απόφαση στην Επιτροπή µετέχουν:
α) ο Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ως Πρόεδρος,
β) ο Υφυπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για τα θέµατα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής,
γ) ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για τα θέµατα της ∆ιεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων,
δ) ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αρµόδιος για τα θέµατα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
ε) ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού,
στ) ένας εκπρόσωπος της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου (∆.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ορίζεται από τη ∆.Ι.Σ.,
ζ) ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονοµικών,
η) ο Αρχιγραµµατέας της ∆.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος,
θ) ο Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος της ∆.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ο οποίος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορεί να καλούνται, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Σύµβουλοι του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εµπειρογνώµονες για θέµατα της ειδικότητάς τους, εκπρόσωποι φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και εκπρόσωπος του
Οικουµενικού Πατριαρχείου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων