07/07/2020 07/07/2020 Εκτός από την Αγία Κυριακή, που γιορτάζει σήμερα και είναι η γνωστότερη εκ των εορταζόντων Αγίων της ημέρας, ο Συναξαριστής μας λέει ακόμα: «+ Tω αυτώ μηνί Ζ΄, μνήμη των Aγίων Mαρτύρων Περεγρίνου και των συν αυτώ, Λουκιανού, Πομπηΐου, Hσυχίου, Παππίου, Σατουρνίνου, και Γερμανού». Στο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου αναφέρονται τα εξής: Συν...
07 Ιουλίου, 2020 - 20:17
Τελευταία ενημέρωση: 07/07/2020 - 20:28

Ο Άγιος μάρτυρας Περεγρίνος και οι συν αυτώ εξ Ιταλίας

Διαδώστε:
Ο Άγιος μάρτυρας Περεγρίνος και οι συν αυτώ εξ Ιταλίας

Εκτός από την Αγία Κυριακή, που γιορτάζει σήμερα και είναι η γνωστότερη εκ των εορταζόντων Αγίων της ημέρας, ο Συναξαριστής μας λέει ακόμα: «+ Tω αυτώ μηνί Ζ΄, μνήμη των Aγίων Mαρτύρων Περεγρίνου και των συν αυτώ, Λουκιανού, Πομπηΐου, Hσυχίου, Παππίου, Σατουρνίνου, και Γερμανού».

Στο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου αναφέρονται τα εξής:

Συν έξ κατήλθεν εις βυθόν Περεγρίνος,
Aθλήσεως εκείθεν αγρεύσων στέφος.

Oύτοι οι Άγιοι εκατάγοντο από την Iταλίαν, και ήκμαζον κατά τους χρόνους του βασιλέως Tραϊανού, εν ετει ϟη΄ [98]. Eπειδή δε ήτο τότε διωγμός κατά των Xριστιανών, διά τούτο εμβήκαν οι Άγιοι εις καΐκιον, και επήγαν εις την πόλιν του Δυρραχίου. Bλέποντες δε εκεί τον Άγιον Aστείον τον Eπίσκοπον Δυρραχίου (ο οποίος εορτάζεται στις 6/7) κρεμάμενον εις τον σταυρόν, αλειμμένον με μέλι, και κεντούμενον από σφήκας και μυίας διά την πίστιν του Xριστού, εμακάρισαν αυτόν, όθεν και επιάσθησαν από τους στρατιώτας. Oμολογήσαντες δε, ότι είναι Xριστιανοί, κατά προσταγήν του ανθυπάτου Aγρικολάου ερρίφθησαν εις το Aδριατικόν πέλαγος, το οποίον κρατεί από την Bενετίαν έως εις το Tζυρίγον, και έτζι έλαβον οι μακάριοι τους του μαρτυρίου αμαράντους στεφάνους. Tα δε Άγια αυτών λείψανα εύγαλεν έξω η θάλασσα, και κατέχωσεν αυτά εις την άμμον. Aφ’ ου δε επέρασαν χρόνοι εβδομήκοντα, τότε εφανερώθησαν εις τον Eπίσκοπον της Aλεξανδρείας, ο οποίος πέρνωντας αυτά, έθαψεν εντίμως, και έκτισεν εις το όνομά των και μικράν Eκκλησίαν.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Απόδοση στα νέα ελληνικά: Βιογραφία
Οι Άγιοι αυτοί κατάγονταν από την Ιταλία και έζησαν στα χρόνια του βασιλιά Τραϊανού (98 μ.Χ.). Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών, επιβιβάστηκαν σ’ ένα πλοίο και απέπλευσαν στην πόλη του Δυρραχίου. Εκεί όταν είδαν το μαρτύριο του Αγίου Αστείου, επισκόπου Δυρραχίου, τον μακάρισαν και συνελήφθηκαν. Στη συνέχεια αφού ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί, με διαταγή του ανθύπατου Αγρικόλα, τους έριξαν στο Αδριατικό πέλαγος και έτσι πήραν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Τα δε άγια λείψανα τους, αφού βγήκαν έξω από τη θάλασσα, παραχώθηκαν στην άμμο. Μετά 70 χρόνια, φανερώθηκαν στον επίσκοπο της Αλεξάνδρειας, ο οποίος, αφού τα παρέλαβε, τα έθαψε με τιμές και έκτισε στ’  όνομα τους μικρή Εκκλησία.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων